Thông báo https://finance.tdtu.edu.vn/ vi Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2023 đợt 1 và tháng 9/2023 đợt 2, tháng 10/2023 https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-ve-viec-nhan-bang-tot-nghiep-dot-thang-92023-dot-1-va-thang-92023-dot-2 <span property="schema:name">Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2023 đợt 1 và tháng 9/2023 đợt 2, tháng 10/2023</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/10" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">han.bui</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-11-22T06:46:58+00:00">T4, 11/22/2023 - 13:46</span> Wed, 22 Nov 2023 06:46:58 +0000 han.bui 1115 at https://finance.tdtu.edu.vn Thông báo tổ chức thi MOS PowerPoint đợt Tháng 12/2023 https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-chuc-thi-mos-powerpoint-dot-thang-122023 <span property="schema:name">Thông báo tổ chức thi MOS PowerPoint đợt Tháng 12/2023</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/10" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">han.bui</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-11-07T01:53:10+00:00">T3, 11/07/2023 - 08:53</span> Tue, 07 Nov 2023 01:53:10 +0000 han.bui 1110 at https://finance.tdtu.edu.vn https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-chuc-thi-mos-powerpoint-dot-thang-122023#comments Lịch bảo vệ đề cương chi tiết thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/lich-bao-ve-de-cuong-chi-tiet-thac-si-chuyen-nganh-tai-chinh-ngan-hang-0 <span property="schema:name">Lịch bảo vệ đề cương chi tiết thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/10" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">han.bui</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-10-05T07:55:55+00:00">T5, 10/05/2023 - 14:55</span> Thu, 05 Oct 2023 07:55:55 +0000 han.bui 1108 at https://finance.tdtu.edu.vn https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/lich-bao-ve-de-cuong-chi-tiet-thac-si-chuyen-nganh-tai-chinh-ngan-hang-0#comments Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-ve-viec-nhan-bang-tot-nghiep-1 <span property="schema:name">Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/10" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">han.bui</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-08-07T01:13:46+00:00">T2, 08/07/2023 - 08:13</span> Mon, 07 Aug 2023 01:13:46 +0000 han.bui 1096 at https://finance.tdtu.edu.vn https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-ve-viec-nhan-bang-tot-nghiep-1#comments Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-ve-viec-nhan-bang-tot-nghiep-0 <span property="schema:name">Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/10" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">han.bui</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-06-27T03:00:08+00:00">T3, 06/27/2023 - 10:00</span> Tue, 27 Jun 2023 03:00:08 +0000 han.bui 1087 at https://finance.tdtu.edu.vn https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-ve-viec-nhan-bang-tot-nghiep-0#comments Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2023 https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/ke-hoach-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dot-thang-062023 <span property="schema:name">Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2023</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/10" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">han.bui</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-05-09T08:02:00+00:00">T3, 05/09/2023 - 15:02</span> Tue, 09 May 2023 08:02:00 +0000 han.bui 1068 at https://finance.tdtu.edu.vn https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/ke-hoach-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dot-thang-062023#comments Thông báo đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 5/2023 https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-dang-ky-tot-nghiep-dot-thang-52023 <span property="schema:name">Thông báo đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 5/2023</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/10" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">han.bui</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-04-14T10:04:39+00:00">T6, 04/14/2023 - 17:04</span> Fri, 14 Apr 2023 10:04:39 +0000 han.bui 1065 at https://finance.tdtu.edu.vn https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-dang-ky-tot-nghiep-dot-thang-52023#comments Thông báo V/v đăng ký môn học trong HK1/2023-2024 dành cho sinh viên liên kết quốc tế khóa tuyển sinh 2022 trở về trước https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-vv-dang-ky-mon-hoc-trong-hk12023-2024-danh-cho-sinh-vien-lien-ket-quoc-te <span property="schema:name">Thông báo V/v đăng ký môn học trong HK1/2023-2024 dành cho sinh viên liên kết quốc tế khóa tuyển sinh 2022 trở về trước</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/10" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">han.bui</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-04-14T08:19:23+00:00">T6, 04/14/2023 - 15:19</span> Fri, 14 Apr 2023 08:19:23 +0000 han.bui 1064 at https://finance.tdtu.edu.vn https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-vv-dang-ky-mon-hoc-trong-hk12023-2024-danh-cho-sinh-vien-lien-ket-quoc-te#comments Thông báo V/v đăng ký môn học trong HK1/2023-2024 dành cho sinh viên các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh từ khóa tuyển sinh 2022 trở về trước https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-vv-dang-ky-mon-hoc-trong-hk12023-2024-danh-cho-sinh-vien-cac-lop-tieu-chuan <span property="schema:name">Thông báo V/v đăng ký môn học trong HK1/2023-2024 dành cho sinh viên các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh từ khóa tuyển sinh 2022 trở về trước</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/10" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">han.bui</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-04-12T08:32:37+00:00">T4, 04/12/2023 - 15:32</span> Wed, 12 Apr 2023 08:32:37 +0000 han.bui 1063 at https://finance.tdtu.edu.vn https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-vv-dang-ky-mon-hoc-trong-hk12023-2024-danh-cho-sinh-vien-cac-lop-tieu-chuan#comments Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-ve-viec-nhan-bang-tot-nghiep <span property="schema:name">Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/10" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">han.bui</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-03-29T00:40:29+00:00">T4, 03/29/2023 - 07:40</span> Wed, 29 Mar 2023 00:40:29 +0000 han.bui 1060 at https://finance.tdtu.edu.vn https://finance.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-ve-viec-nhan-bang-tot-nghiep#comments