Nhảy đến nội dung
x

Danh sách và kế hoạch xử lý học vụ sinh viên hệ liên thông, vlvh, vb2

Sinh viên xem danh sách tại đây:

Sinh viên xem kế hoạch tại đây:

Khoa nhận phản hồi của sinh viên từ ngày 17/10-08/11/2017

Quá thời gian trên, sinh viên không phản hồi. Khoa sẽ tổng hợp xử lý xóa tên theo quy định

Trân trọng