Nhảy đến nội dung
x

Danh sách xét cảnh báo học vụ, xử lý học vụ hệ chính quy hk2/2016-2017

Danh sách sinh viên xử lý học vụ, xem tại đây:

Danh sách sinh viên cảnh báo học vụ xem tại đây:

Khoa tiếp nhận đơn của sinh viên trong viện xử lý học vụ (đơn khiếu nại, đơn cứu xét, đơn xin chuyển bậc/ hệ đào tạo) từ ngày 23/8-31/8/2017

Quá thời gian nhận đơn, sinh viên không phản hồi. Khoa sẽ tổng hợp xử lý theo quy định.

Trân trọng