Nhảy đến nội dung
x

Danh sách xử lý học vụ đợt tháng 10/2018

Danh sách quá hạn đào tạo, sinh viên xem tại đây:

Danh sách sinh viên nghỉ học tạm thời, đình chỉ học tập quá quy định xem tại đây:

Khoa nhận phản hồi, đơn cứu xét của sinh viên từ ngày 22/10/2018-8/11/2018

Quá thời gian trên không nhận được phản hồi của sinh viên, Khoa sẽ tổng hợp xử lý theo quy định

Trân trọng