Nhảy đến nội dung
x

Danh sách xử lý học vụ hệ LT, VLVH, VB2 đợt tháng 10/2018

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết tại đây:

Sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây:

Khoa nhận phản hồi, đơn cứu xét của sinh viên từ ngày 22/10/2018-8/11/2018

Quá thời gian trên không nhận được phản hồi của sinh viên, Khoa sẽ tổng hợp xử lý theo quy định

Trân trọng