Nhảy đến nội dung
x

Danh sách Quá hạn đào tạo, nghỉ học quá thời hạn quy định

Danh sách sinh viên quá hạn đào tạo, xem tại đây:

Quá hạn ngành 2, xem tại đây:

Nghỉ học quá quy định, xem tại đây:

Khoa tiếp nhận đơn cứu xét của sinh viên đến hết ngày 30/10/2019

Quá thời gian trên, nhà trường sẽ tiến hành xóa tên theo quy định