Nhảy đến nội dung
x

Khoa học công nghệ

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

Thông tin về các nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Thông tin về các nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa

Đề tài - Dự án

Đề tài - Dự án

Thông tin các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học của khoa

Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo quốc tế về Blockchain và Quản trị tài chính tiên tiến năm 2022 (International Conference on Blockchain and Advanced Financial Management 2022: ICBAFM 2022) đã được khai mạc tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và kết nối trực tuyến với một số quốc gia trên thế giới.