Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Giới thiệu khoa

Giới thiệu khoa

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức - Nhân sự

Thạc sỹ Nguyễn Gia Đường

Thạc sỹ Nguyễn Gia Đường

Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa

Chuyên gia

Chuyên gia

Danh sách các giáo sư nước ngoài của khoa

Giảng viên/Nhà khoa học

Giảng viên/Nhà khoa học

Danh sách các Giảng viên/Nhà khoa học

Bộ môn

Bộ môn tài chính

Bộ môn tài chính

Bộ môn đầu tư

Bộ môn đầu tư

Bộ môn ngân hàng

Bộ môn ngân hàng

Hình ảnh và hoạt động của khoa