Skip to main content
x

Publications

Publications in 2013-2014

Domestic

 • Nguyen Thi Bich Loan; Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả giám sát giao dịch trên thị trương chứng khoán; Tạp chí Thị trường Tài chính và tiền tệ, 2013
 • Nguyen Thi Bich Loan; Nhận định về xu hướng tập trung kinh tế trong ngành chứng khoán ở Việt Nam; Tạp chí công nghệ ngân hàng, 2009
 • Bui Duc Nha; Tiêu chuẩn định lượng đối với cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE: Những vấn đề còn tồn tại; Tạp chí Thị trường Tài chính và tiền tệ, 2013

International

 • Bui Duc Nha, Nguyen Thi Bich Loan, Nguyen Thi Tuyet Nhung; Determinants of Capital Structure Choice: Empirical Evidence from Vietnam Listed Companies; International conference on finance and Economics, pp. 76-89, 2014
 • Le Tuan Bach, Do Thi Thanh Nhan, Pham Vo Dai Quang; Cash Holding and Firm Value: Evidence from Vietnamese Market; International conference on finance and Economics, pp. 344-357, 2014
 • Nguyen Gia Duong, Nguyen Thi Hai Binh, Le Truong Niem; The Test of Free Cash Flow Theory: Evidence From Dividend Policy in Vietnam; International conference on finance and Economics, pp. 415-422, 2014
 • Nguyen Ngoc Danh, Do Thi Thanh Nhan, Doan Minh Tin, Nguyen Thi Mong Thu; The Impact of Banking Regulations on the TFP Growth of Commercial Bank: A Case Study of Five Asean Economies; International conference on finance and Economics, pp. 457-474, 2014
 • Nguyen Thi My Thanh, Nguyen Thi Bich Loan, Nguyen Thi Tuyet Nhung; Asymmetric Information: Empirical Evidence from Ho Chi Minh Stock Exchange; International conference on finance and Economics, pp. 499-513, 2014
 • Nguyen Thi Tuyet Nhung, Nguyen Thi Bich Loan, Bui Duc Nha; Stock Returns Predictability and Market Timing Trading - Evidence From Malaysian Stock Market; International conference on finance and Economics, pp. 528-551, 2014
 • Nguyen Thi Tuyet Nhung; Price Limits and Stock Market Volatility: Empirical Evidence from the Ho Chi Minh Stock Exchange, Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice, 7th, pp. 1102- 1111,  2015

 

Publications in 2014-2015

Domestic

 • Nguyen Thi Bich Loan, Bui Duc Nha; Các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí quản lý kinh tế, 2013
 • Nguyen Thi Bich Loan, Bui Duc Nha; Tác động của chính sách tiền tệ đối với hoạt động của thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2013
 • Nguyen Thi Bich Loan, Nguyen Gia Duong; Minh bạch thông tin – Vấn đề cấp thiết của thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, 2013
 • Nguyen Thi Bich Loan; Phát triển ngành bất động sản sau khủng hoảng: kinh nghiệm Thái Lan và gợi ý cho Việt Nam; Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, 2014

International

 • Do Thi Thanh Nhan, Le Tuan Bach, Nguyen Thanh Trung; Stock-Market Efficiency in Emerging Markets: Evidence from Vienamese Stock Market, Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice, 7th, pp. 204- 216,  2015
 • Bui Duc Nha, Nguyen Thi Bich Loan, Nguyen Thi Tuyet Nhung; Do Investors Herd in Frontier Stock Markets, Empirical Evidence from VietnameseStock Market, Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice, 7th, pp. 146-162,  2015
 • Ho Thanh Tung; Regulatory Capital Requirement under BASEL, the Ability to Perform of Vietnamese Commercial Banks, Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice, 7th, pp. 385-399, 2015
 • Nguyen Duy Suu, Bui Thi Phuong Thao; The interest rate channel in the transmission of monetary policy in in vietnam, Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice, 7th,  pp. 1058- 1073, 2015
 • Nguyen Duy Suu, Phung Quang Hung;Credit channel in monetary policy transmission in vietnam, Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice, 7th, pp. 1074- 1087, 2015
 • Nguyen Duy Suu, Bui Thi Phuong Thao; The Exchange rate  channel of monetary policy transmission, 2nd International Conference on Finance and Economics, pp. 174-189, 2015
 • Nguyen Duy Suu, Phung Quang Hung;Interest rate policy in Transmission of Monetary policy prior to and since the WTO joining in Viet Nam, 2nd International Conference on Finance and Economics, pp. 201- 213, 2015
 • Ho Thanh Tung; The impact of Basel Standards on Banks' lending activitives: an empirical evidence from Vietnam in the Begining, The international conference on finance and economics, pp. 214 – 228, 2015
 • Ho Thanh Tung; The impact of Basel standards on Banks’ lending activities: an empirical evidence from Vietnam; EBES, 2015.

 

Publications in 2016-2017

Domestic

 • Nguyen Duy Suu, Kênh tín dụng trong truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam, Tạp chí kinh tế và dự báo, tháng 9 (630) – 2016
 • Nguyen Duy Suu, Nghiem Qui Hao, Kênh giá cả tài sản trong truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam, Tạp chí kinh tế Kinh tế và dự báo, tháng 3/ 2017

International

 • Nguyen Duy Suu, Nghiem Quy Hao, Nguyen Tran Hong Van, The Effect of Working Capital on Firm Perfomance: New Evidences from Seafoods Companies in Vietnam, The Conference of Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practic in Tomas Bata University, 2017
 • Nghiem Quy Hao, Phung Quang Hung, Nguyen Duy Suu, The Predictatbility of Time Series Momentum: International Effects, The Conference of Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practic in Tomas Bata University, 2017
 • DonVito Valle, Pavelková Drahomíra, Agglomeration Economies and Firm-level Performance: Evidence from the Industrial and Agricultural Sectors, The Conference of Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practic in Tomas Bata University, 2017
 • Le Bao Thy, Huynh Nguyen Minh Tam, Pham Ngoc Ai Nhi, The Efficient Market and Financial Bubbles: Evidence from Vietnamese Stock Market, The Conference of Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practic in Tomas Bata University, 2017
 • Hoang Cam Trang, The Effect of State Ownership on Earnings Management: Evidence from Vietnamese Listed Firms, The Conference of Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practic in Tomas Bata University, 2017
 • Liang Chia Chin, Hoang Cam Trang, Effects of u.s. Economic Policy Uncertainty on Stock Price in Vietnam: an Ardl Bound Test Approach, The Conference of Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practic in Tomas Bata University, 2017
 • Doan, A.T., Lin, K.L. and Doong, S.C., 2018. What drives bank efficiency? The interaction of bank income diversification and ownership. International Review of Economics & Finance, 55, pp.203-219. (SSCI), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056017305282
 • Le, V.H., De Haan, J. and Dietzenbacher, E., 2018. Industry Wages Across Countries and Over Time: A New Database of Micro Survey Data. Review of Income and Wealth, 64(1), pp.1-25. (SSCI), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/roiw.12264

 

Publications in 2017-2018

International

 

Publications in 2018-2019