Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch XLHV, CBHV SV quá hạn đào tạo, Nghỉ học tam thời quá thời hạn
Kế hoạch XLHV, CBHV SV quá hạn đào tạo, Nghỉ học tam thời quá thời hạn
Kết quả họp xử lý quá hạn đào tạo tháng 11/2019

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Sinh viên được cứu xét, theo dõi kế hoạch mở lớp ôn tập để đăng ký học trả nợ môn học

Trân trọng

Thông báo V/v đăng ký các học phần thuộc môn kỹ năng phát triển bền vững trong HK2/2019-2020 dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017, 2018 (ở cơ sở TpHCM) chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao trong HK2/2019-2020

Phòng Đại học thông báo về việc đăng ký các học phần thuộc môn kỹ năng phát triển bền vững trong HK2/2019-2020 dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017, 2018 (ở cơ sở TpHCM) chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao trong HK2/2019-2020

Sinh viên xem thi tiết file đính kèm

Thông báo về việc đăng ký môn học bổ sung trong HK1/2019-2020 học với sinh viên khóa tuyển sinh 2019 (dành cho sinh viên lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước và sinh viên hệ liên thông, văn bằng 2, vừa học vừa làm )

Thông báo về việc đăng ký môn học bổ sung trong HK1/2019-2020 học với sinh viên khóa tuyển sinh 2019 (dành cho sinh viên lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước  và sinh viên hệ liên thông, văn bằng 2, vừa học vừa làm ).

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Thông báo kế hoạch cảnh báo, xử lý học vụ và gửi kết quả học tập, điểm rèn luyện hk2 & hk hè/2018-2019

Kế hoạch cảnh báo, xử lý học vụ  và gửi kết quả học tập, điểm rèn luyện hk2 & hk hè/2018-2019

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Thân mến

Thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK2/2019-2020 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước

Phòng đại học thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK2/2019-2020 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước.

(Chi tiết trong file đính kèm)

Subscribe to Học vụ