Nhảy đến nội dung
x
Cảnh báo, xử lý học vụ học kì 1/2017-2018
Cảnh báo, xử lý học vụ học kì 1/2017-2018
Kết quả xử lý sinh viên quá hạn đào tạo tháng 10/2017
Kết quả xử lý sinh viên quá hạn đào tạo tháng 10/2017
Thông báo xử lý quá hạn hệ chính quy tháng 10/2017
Thông báo xử lý quá hạn hệ chính quy tháng 10/2017
Danh sách và kế hoạch xử lý học vụ sinh viên hệ liên thông, vlvh, vb2
Danh sách và kế hoạch xử lý học vụ sinh viên hệ liên thông, vlvh, vb2
Kế hoạch xử lý học vụ hệ lt, vlvh, vb2
Kế hoạch xử lý học vụ hệ lt, vlvh, vb2
Danh sách xét cảnh báo học vụ, xử lý học vụ hệ chính quy hk2/2016-2017
Danh sách xét cảnh báo học vụ, xử lý học vụ hệ chính quy hk2/2016-2017
Thông báo kế hoạch cảnh báo và xử lý quá hạn học kì 1/2016-2017
Thông báo kế hoạch cảnh báo và xử lý quá hạn học kì 1/2016-2017
Subscribe to Học vụ