Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Sáng ngày 04/03/2021 - Phòng B106
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Sáng ngày 04/03/2021 - Phòng B106
Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng ngày 26/02/2021
Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng ngày 26/02/2021
Thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1 trong HK2/2020-2021
Thông báo thời gian đăng ký ghi danh chương trình 4+1 trong HK2/2020-2021 từ 11h00 ngày 26/01/2021 đến 13h00 ngày 04/02/2021.
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt bổ sung)
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt bổ sung).
Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng ngày 11/12/2020
Khoa Tài chính Ngân hàng thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng ngày 11/12/2020
Kế hoạch đăng ký học phần chuyên ngành chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chuyên ngành chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021.
Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng ngày 14/11/2020

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Thời gian: 07h30 THỨ 7 ngày 14/11/2020

#

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng ngày 13/11/2020

Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Thời gian: 13h00 THỨ 6 ngày 13/11/2020

#

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 07h30 ngày 13/11/2020

Phòng bảo vệ: Phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV

Lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ chyên ngành Tài chính Ngân hàng (8340201) - TP. Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Thời gian: 08h00 THỨ 5 ngày 05/11/2020

Địa điểm: phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV

Subscribe to Tuyển sinh sau đại học