Nhảy đến nội dung
x

Bộ môn đầu tư

Bộ môn đầu tư là một trong ba bộ môn thuộc Khoa Tài chính ngân hàng. Bộ môn thực hiện nhiệm vụ quản lý chuyên môn về các môn học liên quan như: Thực tập nghề nghiệp, Mô hình toán, phương pháp nghiên cứu trong tài chính, hoạch định ngân sách vốn đầu tư, phân tích báo cáo tài chính, Thuế, Quản trị rủi ro tài chính và Đầu tư tài chính. Sinh viên học các môn chuyên ngành thuộc bộ môn đầu tư có thể đảm nhiệm các vị trí công việc như: Chuyên viên phân tích đầu tư, chuyên viên môi giới chứng khoán, chuyên viên phân tích tín dụng, chuyên viên thuế, chuyên viên quản trị rủi ro tài chính… ở các công ty chứng khoán, các ngân hàng, các công ty quản lý quỹ, tại các doanh nghiệp, các công ty bảo hiểm, tại các cơ quan nhà nước liên quan đến lĩnh vực tài chính (cơ quan thuế, cơ quan hải quan, cơ quan thống kê, sở tài chính, phòng tài chính…) và có thể là nhà đầu tư độc lập trên thị trường chứng khoán. Thêm nữa, sinh viên có thể thực hiện các công trình nghiên cứu ứng dụng tại các tổ chức tài chính và có thể nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực tài chính ngân hàng ở các bậc học cao hơn.
Ngoài ra, sinh viên học các môn thuộc bộ môn đầu tư còn tiếp cận thực hành thực tế tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính như: Công ty chứng khoán, Ngân hàng, Sở giao dịch chứng khoán…Bên cạnh đó Sinh viên có thể tham gia nhiều cuộc thi học thuật để nâng cao chuyên môn như: Cuộc thi tài năng chứng khoán, Cuộc thi đầu tư chứng khoán, Cuộc thi Finding yourself, nghiên cứu khoa học sinh viên…
Đội ngũ giảng dạy tại Bộ môn đầu tư là Giảng viên có trình độ chuyên môn về lĩnh vực liên quan đến các môn thuộc bộ môn giảng dạy. Hiện tại Giảng viên của bộ môn là 9 Giảng viên trong đó 3 Tiến Sĩ, 5 NCS. Thạc Sỹ và 1 Cao học.

Trưởng bộ môn: Tiến Sỹ Nguyễn Duy Sữu

Văn Phòng: B112

Email: nguyenduysuu@tdtu.edu.vn

Phone:+84918762804

BM1.JPG