Nhảy đến nội dung
x

Bộ môn tài chính

Bộ môn Tài chính là một trong ba bộ môn trực thuộc Khoa Tài chính – Ngân hàng. Nhiệm vụ chính của bộ môn là nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn học Tiền tệ và thị trường tài chính, Tài chính doanh nghiệp/Quản trị tài chính, Lý thuyết tài chính và tài chính doanh nghiệp, Thẩm định giá, Quản trị hệ thống thông tin cho các đối tượng sinh viên lớp tiêu chuẩn, lớp chất lượng cao, lớp liên kết. Năm 2015, Bộ môn Tài chính đã cập nhật chương trình đào tạo của lớp tiêu chuẩn và chất lượng cao theo chương trình của các trường đại học thuộc Top 100 theo QS Ranking.
Sinh viên nắm vững các kiến thức chuyên ngành và nâng cao nhằm vận dụng kiến thức để nghiên cứu, phân tích, hoạch định, giải quyết vấn đề, ra quyết định phục vụ cho công việc tác nghiệp, lãnh đạo, quản lý hiệu quả trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;
Sinh viên có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm để trở thành lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng đáp ứng nhu cầu hội nhập và quốc tế hóa. 
Trong thời gian tới, Bộ môn tài chính tăng cường các hoạt động hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về cung ứng các dịch vụ đào tạo đã có, triển khai các chuyên đề mới, tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học…
Đội ngũ giảng viên thuộc Bộ môn Tài chính có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực liên quan đến môn học thuộc Bộ môn giảng dạy. 

Trưởng Bộ môn: ThS Lê Bảo Thy
Email: lebaothy@tdtu.edu.vn
Phone: +84902429610.