Nhảy đến nội dung
x

Bộ môn ngân hàng

Bộ môn Ngân hàng có nhiệm vụ quản lý, giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, bao gồm kiến thức của những môn khoa học chuyên ngành, trang bị những kiến thức chuyên sâu góp phần hình thành nền tảng kiến thức chuyên ngành trong Chương trình đạo tạo Cử nhân Tài chính – ngân hàng. 
Các môn học chuyên ngành thuộc Bộ môn cung cấp hiểu biết, kiến thức chuyên ngành cho sinh viên về các lĩnh vực nghề nghiệp ngân hàng, tổ chức tín dụng như kinh doanh tiền tệ và quản trị ngân hàng, thanh toán quốc tế…

Nhằm đảm bảo sinh viên ra trường có thể hòa nhập sớm với môi trường, văn hóa doanh nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận với môi trường kinh doanh ngân hàng – tiền tệ trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế và có thể đảm nhiệm ngay được các vị trí việc làm, Bộ môn luôn chú trọng cung cấp các kiến thức cập nhật về ngành, áp dụng mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành thông qua các chuyên đề định hướng nghề nghiệp ngân hàng; đào tạo kỹ năng nghề nghiệp trong Phòng Thực hành mô phỏng; đưa sinh viên ra doanh nghiệp thực tập nghề nghiệp, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp và tập sự nghề nghiệp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.
Các môn học thuộc Bộ môn phụ trách: 
1. Chuyên đề định hướng nghề nghiệp ngân hàng (Chuyên đề hướng nghiệp 2)
2. Ngân hàng thương mại 1
3. Ngân hàng thương mại 2
4. Ngân hàng thương mại 3

Trưởng Bộ môn: TS – Hồ Thanh Tùng
Email: hothanhtung@tdtu.edu.vn