Nhảy đến nội dung
x
Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 12/2019

Sinh viên xem lịch thi tổng quát tại đây:

Sinh viên xem lịch thi cá nhân tại đây:

Lịch thi giữa kỳ HK dự thính 1/19-20

Sinh viên xem chi tiết file đính kèm

Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 09/2019

Lịch thi kỹ năng THCM đợt tháng 09/2019.

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Trân trọng

Lịch thi vét đợt tháng 03/2019

Lịch thi cá nhân, sinh viên xem tại đây:

Lịch thi vét, sinh viên xem tại đây:

Trân trọng

Subscribe to Lịch thi