Nhảy đến nội dung
x

Biểu mẫu

Danh sách các biểu mẫu:

      1. Khóa luận:

      2. Tập sự nghề nghiệp:

 • Quy định chung và hướng dẫn thực hiện báo cáo tập sự, sinh viên xem tại đây
 • Phiếu đăng ký đề tài, sinh viên xem tại đây
 • Nhật kí tập sự nghề nghiệp (dành cho GVHD), sinh viên xem tại đây
 • Nhật kí tập sự nghề nghiệp (dành cho doanh nghiệp), sinh viên xem tại đây
 • Mẫu bìa báo cáo, sinh viên xem tại đây
 • Giấy tiếp nhận tập sự nghề nghiệp, sinh viên xem tại đây
 • Giấy giới thiệu, sinh viên xem tại đây
 • Biên bản chấm (dành cho GVHD), sinh viên xem tại đây
 • Biên bản chấm (dành cho GV chấm chéo), sinh viên xem tại đây
 • Phiếu khảo sát của doanh nghiệp, sinh viên xem tại đây
 • Hướng dẫn xây dựng video, clip, sinh viên xem tại đây