Nhảy đến nội dung
x
Chương trình đào tạo 2018, ngành Tài chính Ngân hàng, Mã ngành: F7340201, chương trình chất lượng cao
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
Ngành: Tài chính ngân hàng
Chương trình: Chương trình chất lượng cao
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
Chương trình đào tạo 2015, ngành Tài chính Ngân hàng, Mã ngành: F7340201, chương trình chất lượng cao
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
Ngành: Tài chính ngân hàng
Chương trình: Chương trình chất lượng cao
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
Chương trình đào tạo 2015, ngành Tài chính Ngân hàng, Mã ngành: 7340201, chương trình tiêu chuẩn
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
Ngành: Tài chính ngân hàng
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1
Chuẩn đầu ra 2018 Ngành Tài chính Ngân hàng chương trình chất lượng cao

Nhóm các ELOs

Mô tả

 Mô tả các ELOs


Kiến thức chung

Kiến thức chung về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên và xã hội, kiến thức về ngoại ngữ và tin học

Chuẩn đầu ra 2015 Ngành Tài chính Ngân hàng chương trình chất lượng cao

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức chung

Lý luận chính trị

Chuẩn đầu ra 2018 Ngành Tài chính Ngân hàng chương trình tiêu chuẩn

Group of ELOs

Mô tả

 Mô tả các ELOs


Kiến thức chung

(General Knowledge)

Ví dụ: (Mathematics,

natural sciences,

statistics, politics,

sociology,

Chuẩn đầu ra 2015 Ngành Tài chính Ngân hàng chương trình tiêu chuẩn

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức chung

Lý luận chính trị; Khoa học xã hội; Quốc phòng – An ninh.

Subscribe to Chi tiết ngành