Nhảy đến nội dung
x

Chuẩn đầu ra 2015 Ngành Tài chính Ngân hàng chương trình chất lượng cao

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức chung

Lý luận chính trị

- Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức giáo dục quốc phòng;

- Nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình.

Khoa học xã hội

Biết, hiểu và có thể vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội trong phân tích và giải thích những hiện tượng và sự kiện xã hội

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình.

Kiến thức chuyên môn

Cơ sở ngành

Biết hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cở sở để làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành Tài chính.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

Những hiểu, biết kiến thức chuyên ngành về Tài chính ngân hàng.

-   Trang bị những kiến thức chuyên

môn về Tài chính ngân hàng;

-   Trang bị những kỹ năng phân tích,

tổng hợp và đánh giá các vấn đề và sự kiện trong nước cũng như quốc tế đang diễn ra trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

 

2

Kỹ năng nghề nghiệp

Về chuyên môn

-   Hiểu biết và có khả năng tự cập

nhật các diễn biến và tình huống xảy ra trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng;

-   Kỹ năng phân tích và giải quyết

vấn đề, dự báo rủi ro, lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học và/hoặc thực hiện thành công các yêu cầu thực tập, ứng dụng.

Kỹ năng mềm

 

Tối thiểu sinh viên đạt được 07 kỹ năng như:

§  Kỹ năng thuyết trình;

§   Kỹ năng tư duy hiệu quả và

sáng tạo;

§   Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra

quyết định;

§   Kỹ năng giao tiếp và ứng xử;

§   Kỹ năng tổ chức công việc và

quản lý thời gian hiệu quả;

§   Kỹ năng làm việc nhóm;

§   Kỹ năng viết hồ sơ xin việc ấn

tượng và phỏng vấn tuyển dụng thành công.

- Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao;

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học và/hoặc thực hiện thành công các yêu cầu thực tập, ứng dụng.

Kỹ năng ngoại ngữ

- Khóa 19: TOEIC 600 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương mức này.

- Khóa 20: IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

Chứng chỉ còn trong thời hạn giá trị.

Kỹ năng tin học

 

Chứng chỉ tin học MOS quốc tế về các nội dung:

§  Microsoft Office Word

§  Microsoft Office Excel

§  Microsoft Office PowerPoint

- Chứng chỉ còn thời hạn giá trị (Khóa 19 đạt 700 điểm; Khóa 20 đạt 750 điểm).

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình.

Kỹ năng nghề nghiệp

Chứng chỉ CFA level 1

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

3

Thái độ, ý thức xã hội

Thái độ và hành vi

-   Có tinh thần cầu tiến, học hỏi, luôn

tự học tập, nghiên cứu để tiếp tục nâng cao kiến thức;

-   Trung thực trong học tập; tuân thủ

quyền tác giả; tôn trọng tập thể.

Được người hướng dẫn kiểm tra qua học tập, làm đồ án, thực tập, tốt nghiệp và đánh giá đạt.

Ý thức về cộng đồng, xã hội

-   Có tinh thần trách nhiệm với công

việc của bản thân và tập thể;

-   Ý thức trách nhiệm với gia đình,

cộng đồng và xã hội;

-   Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt

trách nhiệm công dân, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy nhà trường và pháp luật.

Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hoạt động vì người nghèo, vì cộng đồng.

4

Vị trí người học sau khi tốt nghiệp

Cử nhân Tài chính ngân hàng có thể đảm nhiệm tốt các vị trí công việc trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng.

-  Chuyên viên đầu tư Tài chính.

-  Giao dịch viên tại các ngân hàng;

-  Chuyên viên tại các quỹ tín dụng,

quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, quỹ bảo hiểm, công ty bảo hiểm và các định chế tài chính khác.

-  Chuyên viên tư vấn Tài chính cá

nhân;

-  Chuyên viên phân tích tài chính;

-  Biên tập viên chuyên mục Kinh tế

tài chính tại các cơ quan, công ty truyền thông.

-  Chuyên viên công tác tại các cơ

quan hành chính Nhà nước (Cục Thuế, Bộ Tài chính …)

- Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học.

Kết quả điều tra tình hình công việc học viên sau thời điểm tốt nghiệp 1 năm.

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Học tốt lên bậc cao hơn; có kiến thức và kỹ năng để phát triển nghề nghiệp.

-   Có đủ kiến thức chuyên sâu và

trình độ ngoại ngữ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trong nước và quốc tế;

-   Ứng dụng kiến thức và kỹ năng để

phát triển nghề nghiệp bản thân, tự tin ứng tuyển vào các vị trí quản lý tại doanh nghiệp;

-   Thực hiện được các nghiên cứu

chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính ngân hàng.

Tích lũy được số liệu và minh chứng qua các năm về cựu sinh viên.