Nhảy đến nội dung
x

Chuẩn đầu ra 2022 Ngành Tài chính Ngân hàng chương trình tiêu chuẩn

1. Mục tiêu đào tạo (Programme Educational objectives): 

Từ 3-5 năm sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Ngành Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, người tốt nghiệp sẽ đạt được các năng lực:

STT Mô tả mục tiêu đào tạo
PO1 Trở thành chuyên viên trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính – ngân hàng, ứng dụng các kiến thức chuyên ngành và nâng cao để nghiên cứu, phân tích, hoạch định, giải quyết vấn đề, ra quyết định phục vụ cho công việc tác nghiệp, lãnh đạo, quản lý hiệu quả;
PO2 Trở thành lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng đáp ứng nhu cầu hội nhập và quốc tế hóa.
PO3 Có năng lực nghiên cứu khoa học cơ bản tạo điều kiện để sinh viên tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực tài chính – ngân hàng;
PO4 Thể hiện tư duy độc lập sáng tạo, có ý thức học tập nâng cao kiến thức theo tinh thần học tập suốt đời, có phẩm chất đạo đức nhằm cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

2. Chuẩn đầu ra (Programme learning outcomes): 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, người học phải đạt được:     


PLO1: Áp dụng (Apply) một cách hệ thống kiến thức về ngoại ngữ, tin học, toán học và kiến thức xã hội phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; 


PLO2: Nắm rõ (Understand) một cách hệ thống các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật, định hướng nghề nghiệp phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;


PLO3: Phân tích (Analyze) được tình hình tài chính doanh nghiệp/tổ chức tín dụng phục vụ cho việc ra các quyết định đầu tư,  quyết định tài trợ và quyết định phân phối


PLO4: Đánh giá (Evaluate) hiệu quả hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp; dự án đầu tư để đưa ra các quyết định tài chính.


PLO5: Lập kế hoạch (Planning), xây dựng mô hình tài chính doanh nghiệp để đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh, làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp.


PLO6: Ứng dụng (Applying) các phương pháp tính toán và phân tích tài chính để đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp.


PLO7: Phát hiện (Discovering) và đưa ra các giải pháp quản trị rủi ro tài chính tại doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng.


PLO8: Thẩm định (Evaluating) giá trị tài sản, giá trị chứng khoán, giá trị dự án đầu tư, giá trị doanh nghiệp.


PLO9: Phát triển (Developing) khả năng tìm kiếm, thu thập dữ liệu và sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu để hoàn thành các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính, kinh tế;


PLO10: Thể hiện (Demonstrating) khả năng làm việc nhóm và khả năng phản biện vấn đề, giao tiếp hiệu quả thông qua viết, trình bày, thảo luận và sử dụng tiếng Anh trong công việc.


PLO11: Có tinh thần trách nhiệm với công việc của bản thân và tập thể; ý thức trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội; có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến; ý thức học tập suốt đời.