Nhảy đến nội dung
x

Chuẩn đầu ra 2018 Ngành Tài chính Ngân hàng chương trình chất lượng cao

Nhóm các ELOs

Mô tả

 Mô tả các ELOs


Kiến thức chung

Kiến thức chung về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên và xã hội, kiến thức về ngoại ngữ và tin học

ELO1: Áp dụng (apply) tốt về kiến thức ngoại ngữ đạt tối thiểu trình độ B2 (quốc tế), từ IELTS 5.5 trở lên (hoặc các chứng chỉ khác tương đương), chứng chỉ tin học MOS ³750 điểm, toán học và kiến thức xã hội phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng phù hợp với môi trường quốc tế.

ELO2: Nắm rõ (understand) một cách hệ thống các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, định hướng nghề nghiệp phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong và ngoài nước.

Kiến thức

chuyên môn

Các kỹ thuật và nguyên lý đặc trưng của ngành; phân tích và giải quyết vấn đề của ngành

ELO3: Phân tích (analyze) được tình hình tài chính doanh nghiệp/tổ chức tín dụng phục vụ cho việc ra các quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định phân phối.

ELO4: Đánh giá (evaluate) hiệu quả hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp; dự án đầu tư để đưa ra các quyết định tài chính.

ELO5: Lập kế hoạch (planning), xây dựng mô hình tài chính doanh nghiệp để đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh, làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp.

ELO6: Lựa chọn (Selecting) các phương pháp nghiên cứu khoa học trong tài chính phù hợp để thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế tài chính trong và ngoài nước.

Kỹ năng chuyên môn (Practical skills:involving manual dexterity and the use of methods, materials, tools and instruments)

Kỹ năng

nghề nghiệp

ELO7: Ứng dụng (applying) các phương pháp tính toán, phân tích và dự báo tài chính để đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp trong các công ty đa quốc gia.

ELO8: Phát hiện (Discovering) và đưa ra các giải pháp quản trị rủi ro tài chính tại doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

ELO9: Dự báo (Estimating), định giá (evaluating) giá trị tài sản, giá trị chứng khoán, giá trị dự án đầu tư, giá trị doanh nghiệp thuộc các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

ELO10: Phát triển (Developing), sáng tạo (Creating) phương pháp tìm kiếm, thu thập dữ liệu và sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu để hoàn thành các đề tài khoa học được đăng trên các kỷ yếu, tạp chí trong và ngoài nước.

Kỹ năng chung

(Cognitive skills: involving the use of logical, intuitive and creative thinking)

Kỹ năng mềm

ELO11: Có khả năng viết và trình bày tốt, làm việc nhóm hiệu quả, giao tiếp tốt với mọi người, đàm phán và thương lượng hài hòa, tư duy phát triển bền vững tốt; thực hành tốt các khả năng tính toán, phân tích, đánh giá, dự báo và giải quyết vấn đề trong môi trường quốc tế. (Calculating, Analyzing, Evaluating, Estimating and Problem-solving).

Thái độ và ý thức xã hội (Attitude and awareness)

 

ELO12: Có tinh thần trách nhiệm với công việc của bản thân và tập thể; ý thức trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội; có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến; ý thức học tập suốt đời.