Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc đăng ký môn học bổ sung trong hk1/2017-2018 với sinh viên khóa tuyển sinh 2017
Thông báo về việc đăng ký môn học bổ sung trong hk1/2017-2018 với sinh viên khóa tuyển sinh 2017
Thông báo đkmh bổ sung môn anh văn trong hk dự thính 1/2017-2018
Thông báo đkmh bổ sung môn anh văn trong hk dự thính 1/2017-2018
Hướng dẫn nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí và học bổng hội khuyến học, học bổng con cán bộ công đoàn, năm học 2017-2018
Hướng dẫn nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí và học bổng hội khuyến học, học bổng con cán bộ công đoàn, năm học 2017-2018
Thông báo nhắc nhở về quy định học Học phần anh văn cuối cùng
Quy định học Học phần anh văn cuối cùng
Nhận bằng tốt nghiệp tháng 1/2018
Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 1/2018
Nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2017
Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2017
Subscribe to Thông báo