Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc đăng ký môn học bổ sung trong HK1/2019-2020 học với sinh viên khóa tuyển sinh 2019 (dành cho sinh viên lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước và sinh viên hệ liên thông, văn bằng 2, vừa học vừa làm )

Thông báo về việc đăng ký môn học bổ sung trong HK1/2019-2020 học với sinh viên khóa tuyển sinh 2019 (dành cho sinh viên lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước  và sinh viên hệ liên thông, văn bằng 2, vừa học vừa làm ).

Sinh viên xem chi tiết tại đây: