Nhảy đến nội dung
x

Kết quả xử lý sinh viên quá hạn đào tạo tháng 10/2017

Sinh viên xem kết quả tại đây:

Sinh viên xem cột kết luận (tô cam)để biết được kết quả cứu xét gia han:

- Các trường hợp cứu xét, nhà trường sẽ gia hạn đến tháng 4/2018

- Sinh viên được cứu xét, liên hệ văn phòng khoa B003, từ ngày 6-10/12/2017, để viết cam kết  gia hạn

Trân trọng