Nhảy đến nội dung
x

Thông báo kế hoạch cảnh báo, xử lý học vụ và gửi kết quả học tập, điểm rèn luyện hk2 & hk hè/2018-2019

Kế hoạch cảnh báo, xử lý học vụ  và gửi kết quả học tập, điểm rèn luyện hk2 & hk hè/2018-2019

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Thân mến