Nhảy đến nội dung
x

Chuẩn đầu ra 2018 Ngành Tài chính Ngân hàng chương trình tiêu chuẩn

Group of ELOs

Mô tả

 Mô tả các ELOs


Kiến thức chung

(General Knowledge)

Ví dụ: (Mathematics,

natural sciences,

statistics, politics,

sociology,

informatics, foreign

language (English))

ELO1: Áp dụng (applying) một cách hệ thống kiến thức về ngoại ngữ, tin học, toán học và kiến thức xã hội phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;

ELO2: Nắm rõ (Recognizing, Recalling) một cách hệ thống các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, định hướng nghề nghiệp phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;

Kiến thức chuyên môn

(Professional Knowledge)

Ví dụ: (Specialized

principles and

techniques, problem

analyzing and

solving)

ELO3: Áp dụng (Applying) các kiến thức chuyên ngành liên quan đến tài chính doanh nghiệp (lập kế hoạch tài chính, định giá doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro tài chính)

ELO4: Áp dụng (Applying) các kiến thức chuyên ngành liên quan đến tài chính ngân hàng (Huy động và sử dụng nguồn, quản trị tín dụng, nghiệp vụ thanh toán, đầu tư tài chính)

ELO5: Lựa chọn (Selecting) các phương pháp nghiên cứu khoa học trong tài chính phù hợp để thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế tài chính.

Kỹ năng chuyên môn

(Professional Skills)

Ví dụ: (Practical skills:involving manual dexterity and the use of methods, materials, tools and instruments)

ELO6: Phân tích (Analyzing) tình hình tài chính doanh nghiệp phục vụ cho việc đưa ra các quyết định đầu tư,  quyết định tài trợ và quyết định phân phối

ELO7: Lập kế hoạch (Planing) tài chính doanh nghiệp để đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh, làm cơ sở cho đánh giá hiệu quả tài chính.

ELO8: Phát hiện (Discovering) và đưa ra các giải pháp quản trị rủi ro tài chính tại doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng.

ELO9: Thẩm định (Evaluating) giá trị tài sản, giá trị chứng khoán, giá trị dự án đầu tư, giá trị doanh nghiệp.

ELO10: Phát triển (Developing) khả năng tìm kiếm, thu thập dữ liệu và sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu để hoàn thành các đề tài khoa học được đăng trên các kỷ yếu, tạp chí trong và ngoài nước.

Kỹ năng chung

(General skills)

 

Ví dụ: (Cognitive skills: involving the use of logical, intuitive and creative thinking)

ELO11: Có khả năng (Demonstrating) làm việc nhóm và khả năng phản biện vấn đề; giao tiếp hiệu quả thông qua viết, trình bày, thảo luận và sử dụng Tiếng Anh tốt trong tài chính.

Thái độ và ý thức xã hội (Attitude and awareness)

Ví dụ: (responsibility,

Morality, awareness,

Dedication)

ELO12: Có tinh thần trách nhiệm với công việc của bản thân và tập thể; ý thức trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội; có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến; ý thức học tập suốt đời.