Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức ôn tập cho SV thuộc diện cứu xét gia hạn đào tạo và tổ chức ôn tập các môn học không còn mở trong CTĐT

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

29/5-08/6/2018    SV đăng ký môn học trực tiếp tại văn phòng Khoa Quản lý môn học.

Trân trọng