Nhảy đến nội dung
x

Chính sách học phí, học bổng sau đại học

1. Học phí

- Đối với bậc Thạc sĩ: Học phí toàn khóa (dự kiến): 40-65 triệu. Mức học phí này còn tùy thuộc vào chuyên ngành đào tạo; ngôn ngữ đào tạo; và địa điểm đào tạo.

- Đối với bậc Tiến sĩ: Học phí từ 150 triệu/3 năm học.

2. Học bổng

- Học bổng dành cho các học viên cao học: xem chi tiết tại đây.

- Học bổng dành cho các nghiên cứu sinh: xem chi tiết tại đây.

- Học bổng dành cho các lưu học sinh nước ngoài: xem chi tiết tại đây.

- Học bổng dành cho nghiên cứu viên sau tiến sĩ: xem chi tiết tại đây.