Nhảy đến nội dung
x

Quy định về việc tổ chức và quản lý chương trình 4+1

Đối tượng và điều kiện tham gia chương trình 4+1

1. Đối tượng: Người học là sinh viên TDTU năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

2. Điều kiện học chương trình 4+1:

  • Ngành đào tạo trình độ đại học phải là ngành nằm trong danh mục ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; nếu ngành đào tạo trình độ đại học là ngành nằm trong danh mục ngành gần, ngành khác với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ phải được Khoa quản lý ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tư vấn và đồng ý;
  • Người học có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 (thang điểm 10) trở lên được phép đăng ký học tối đa 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Các đối tượng người học còn lại được phép đăng ký học tối đa 40% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;
  • Các trường hợp ngoại lệ, Khoa quản lý chuyên môn và Phòng Sau đại học có ý kiến đề xuất Hiệu trưởng quyết định.