Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đăng ký lễ tốt nghiệp tháng 4/2019

Sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp tháng 4/2019

Thông tin chi tiết, sinh viên xem chi tiết tại đây:

Sinh viên đăng ký lễ tốt nghiệp theo link: https://forms.gle/39awQ7GveVNSrfoF9

Lưu ý: Sinh viên đăng nhập vào mail trường trước khi nhấn vào link đăng ký

Trân trọng