Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020 cho sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Điều kiện

 • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
 • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

 • Triết học Mac-Lenin (mã học phần SH700000, Số tín chỉ: 3) và Phương pháp nghiên cứu khoa học (mã học phần IN700000, Số tín chỉ: 2):
 • Học phần chuyên ngành: 
  • Xem thời khóa biểu (tại đây);
  • Thời gian nhận đơn đăng ký: từ ngày 20/09/2019 đến ngày 26/09/2019;
  • Sinh viên phải tích lũy được 100 tín chỉ ở chương trình đại học;
  • Sinh viên được phép đăng ký tối đa 12 tín chỉ học phần chuyên ngành;
  • Nộp đơn đăng ký tại phòng Sau đại học (đơn phải có chữ ký của Khoa và có bảng điểm đính kèm) (biểu mẫu số 4);
  • Sinh viên chỉ đăng ký những học phần chưa bắt đầu trong HK1/2019-2020.
 • Học phí - học bổng:
  • Học phí học phần Triết và Phương pháp nghiên cứu khoa học: 460.000đ/tín chỉ;
  • Đóng học phí tại Phòng Tài chính khi có email thông báo;
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học đối với học phần Triết và Phương pháp nghiên cứu khoa học: giảm 25% học phí;
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học đối với học phần chuyên ngành: Dựạ vào kết quả học lực tại thời điểm đăng ký.

Kế hoạch chi tiết:

 

# Nội dung Đợt 2 HK1 2019-2020
Bắt đầu Kết thúc
1 Thực hiện đăng ký học phần 20/09/2019 29/09/2019
2 Đóng học phí (khi có email thông báo) 03/10/2019 04/10/2019
3 Kiểm tra kết quả đăng ký học phần 05/10/2019 06/10/2019
4 Tổ chức dạy-học theo thời khóa biểu 14/10/2019 18/12/2019

Công nhận học phần

 • Người học hoàn thành đạt yêu cầu học phần sau đại học được Trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành học phần;
 • Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên cao học và có đơn xin công nhận kết quả học phần;
 • Thời hạn công nhận học phần: 05 năm kể từ ngày thi kết thúc học phần.