Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v đăng ký môn học bổ sung trong HK2/2019-2020 học với sinh viên khóa tuyển sinh 2019 (dành cho sinh viên lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước và sinh viên hệ liên thông, vừa học vừa làm )

Sinh viên xem chi tiết tại đây: