Nhảy đến nội dung
x

Về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020

Phòng Sau đại học thông báo mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1)  đợt 2 HK1/2019-2020. 

Thông tin chi tiết về việc mở hoc phần: tại đây.

Trân trọng