Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v đăng ký môn học bổ sung trong HK1/2020-2021 học với sinh viên khóa tuyển sinh 2020 (dành cho sinh viên lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh từ khóa tuyển sinh 2019 trở về trước và sinh viên hệ liên thông, vừa học vừa làm)

Thông báo V/v đăng ký môn học bổ sung trong HK1/2020-2021 học với sinh viên khóa tuyển sinh 2020 (dành cho sinh viên lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh  từ khóa tuyển sinh 2019 trở về trước và sinh viên hệ liên thông, vừa học vừa làm).

(Chi tiết trong file đính kèm).