Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 2 năm học 2021-2022

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 4, Chương I của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng Sau đại học thông báo Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 2 năm học 2021-2022 như sau:

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên tại thời điểm ghi danh chương trình 4+1.

Điều kiện: Sinh viên được đăng ký tối đa học và tích lũy 15 tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thời gian đăng ký ghi danh: 09h00 ngày 15/09/2021 đến 17h00 ngày 10/10/2021;

Thời gian đăng ký: 09h00 ngày 06/10/2021 đến 17h00 ngày 10/10/2021;

Thời khóa biểu: tại đây;

Học phí học phần chung: 510.000đ/tín chỉ;

Hướng dẫn đăng ký: 

  • Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành trước khi đăng ký tại đây;
  • Sinh viên xem hướng dẫn đăng ký ghi danh tại đây;
  • Sinh viên xem thời khóa biểu trước khi thực hiện đăng ký học phần tại đây;
  • Sinh viên sử dụng tài khoản sinh viên đăng nhập vào Hệ thống thông tin học viên (https://gradstudent.tdtu.edu.vn/ ) để thực hiện đăng ký học phần theo hướng dẫn tại đây
  • Sau khi thực hiện đăng ký học phần sinh viên xem thời khóa biểu tổng quát để kiểm tra kết quả đăng ký học phần thành công.

Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký học phần thì phải hoàn thành nghĩa vụ học phí và không được hủy học phần.

Kế hoạch chi tiết:

Kế hoạch chi tiết
Nội dung Thời gian
Đăng ký học phần

06-10/10/2021

Kiểm tra kết quả đăng ký học phần

11/10/2021

Thực hiện đóng học phí theo thông báo của Phòng Tài chính (dự kiến)  20-22/10/2021
Thực hiện dạy - học theo thời khóa biểu đối với học phần chung 08/11/2021-09/01/2022
Thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp học bổng tại đây 23-27/10/2021