Nhảy đến nội dung
x

Lịch bảo vệ đề cương chi tiết thạc sĩ - chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 13h00 ngày 27/09/2021

Phòng bảo vệ: Phòng họp trực tuyến (Google Meet)

Link Google Meet:

Hội đồng xét duyệt ĐCCT ngày 27/9/2021 - Khoa TCNH

Monday, September 27 · 12:00 – 5:00pm

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/vcc-wbgn-pjh

Or dial: ‪(US) +1 530-637-0131 PIN: ‪105 485 024#

Thứ tự bảo vệ của học viên

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH

1

186008061

Lê Phương Châu

13/02/1986

Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại NHTM cổ phần Việt Nam

Factors affecting credit growth of Vietnamese commercial banks

2

196008019

Lê Xuân Vũ

22/10/1997

Nghiên cứu mối quan hệ giữa đa dạng hoá thu nhập và hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần tại Việt Nam.

The linkage between income diversification and bank performance: Empirical in Vietnamese Joint Stock Commercial Banking Sector.

Tổng số có 02 học viên trong danh sách.

Ghi chú:

1/ Có mặt tại phòng bảo vệ lúc 12h30 ngày 27/09/2021 và chuẩn bị slide, laptop có thể sử dụng Camera trước, đường truyền Internet ổn định.

2/ Học viên dùng email trường để tham gia cuộc họp (không dùng email cá nhân)

3/ Học viên mặc trang phục lịch sự và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra hội đồng.