Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1 (đợt bổ sung) trong HK2/2020-2021

Phòng Sau đại học thông báo thời gian đăng ký ghi danh chương trình 4+1 (đợt bổ sung) trong HK2/2020-2021 như sau:

+ Đối tượng: Sinh viên từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học;

+ Thời gian: Từ 17h30 ngày 24/02/2021 đến 17h00 ngày 04/03/2021;

+ Hướng dẫn ghi danh xem tại đây;

+ Thời gian đăng ký học phần chương trình 4+1 (đợt vét): Từ 08h00 ngày 02/03/2021 đến 17h00 ngày 04/03/2021. Xem tại đây

Thông tin chi tiết chương trình 4+1 xem tại đây;

Lưu ý:

+ Sinh viên cần thực hiện ghi danh trước khi thực hiện đăng ký học phần;

+ Sinh viên đã thực hiện ghi danh thì xem thông tin về kế hoạch đăng ký học phần;

+ Sinh viên đã đăng ký học phần thì không được hủy kết quả đăng ký.