Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1 trong HK2/2020-2021

Phòng Sau đại học thông báo thời gian đăng ký ghi danh chương trình 4+1 trong HK2/2020-2021 như sau:

+ Đối tượng: Sinh viên từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học;

+ Thời gian: Từ 11h00 ngày 26/01/2021 đến 13h00 ngày 04/02/2021;

+ Hướng dẫn ghi danh xem tại đây;

+ Thời gian đăng ký học phần chương trình 4+1: Từ 09h00 ngày 03/02/2021 đến 23h00 ngày 04/02/2021. Chi tiết xem tại đây;

Thông tin chi tiết chương trình 4+1 xem tại đây;

Lưu ý:

+ Sinh viên cần thực hiện ghi danh trước khi thực hiện đăng ký học phần;

+ Sinh viên đã thực hiện ghi danh thì xem thông tin về kế hoạch đăng ký học phần