Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc thực hiện khảo sát về chương trình 4+1

Phòng Sau đại học thông báo về việc thực hiện khảo sát về chương trình 4+1 như sau:

+ Đối tượng tham gia: Sinh viên TDTU;

+ Thời gian: Từ ngày 10/08/2021 đến ngày 17/08/2021;

+ Thực hiện khảo sát tại đây.

Lưu ý: Sinh viên cần sử dụng email sinh viên để thực hiện khảo sát.