Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Hội đồng 2

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 07h00 ngày 30/07/2021

Phòng bảo vệPhòng họp trực tuyến (Google Meet)

Link Google Meet:

Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ- Khoa TCNH -TDTU-HĐ2

July 30, 2021, 7:30am – July 31, 2021, 12:00am · 

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/cup-psub-xjt

Or dial: ‪(US) +1 385-645-6873 PIN: ‪676 757 916#

Thứ tự bảo vệ của học viên

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH

1

186008063

Nguyễn Thị Minh Hiếu

2/7/1988

Tác động của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

The impacts of non-interest income on performance in Vietnam's commercial banks

2

186008064

Lê Vũ Hội

05/10/1991

Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng TMCP Việt Nam.

Impact of credit risk on the performance of Vietnam Joint Stock Commercial Banks.

3

186008065

Nguyễn Ngô Trúc Quỳnh

19/12/1992

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Factors affecting the efficiency of the internal control system at Vietnamese commercial banks in Binh Thuan province.

4

186008066

Trang Thị Thủy Trinh

20/11/1992

Các nhân tố tác động đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Factors affecting the liquidity of Vietnamese commercial banks

5

186008003

Nguyễn Quốc Đạo

16/1/1996

Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Financial factors affecting the businesss performance of Consumer industry companies listed on Vietnam's stock market

6

196008020

Hồ Phúc Diễm Vy

05/11/1997

Ảnh hưởng của việc tiếp cận vốn đối với sự đổi mới của doanh nghiệp nhỏ và vừa

The impact of access to financing on innovation of small and medium-sized enterprises

Tổng số có 06 học viên trong danh sách.

Ghi chú:

1/ Có mặt tại phòng bảo vệ lúc 06h30 ngày 30/07/2021 và chuẩn bị slide, laptop có thể sử dụng Camera trước, đường truyền Internet ổn định.

2/ Học viên dùng email trường để tham gia cuộc họp (không dùng email cá nhân)

3Học viên trình bày báo cáo trong khoảng 20 đến 30 phút

4/ Học viên mặc trang phục lịch sự và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra hội đồng.