Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2020-2021

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

Điều kiện tham gia:

  • Ngành đào tạo trình độ đại học phải là ngành nằm trong danh mục ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; nếu ngành đào tạo trình độ đại học là ngành nằm trong danh mục ngành gần, ngành khác với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ phải được Khoa quản lý ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tư vấn và đồng ý;
  • Người học có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 (thang điểm 10) trở lên được phép đăng ký học tối đa 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Các đối tượng người học còn lại được phép đăng ký học tối đa 40% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thông tin chi tiết về chương trình 4+1 tại đây;

Thời gian đăng ký: 09h00 ngày 06/04/2021 đến 17h00 ngày 08/04/2021.

Thời khóa biểu học phần chung: tại đây.

Hướng dẫn đăng ký: 

+ Sinh viên cần thực hiện ghi danh trước khi đăng ký học phần;

+ Sinh viên xem chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trước khi đăng ký tại đây;

+ Sinh viên xem thời khóa biểu trước khi thực hiện đăng ký học phần (chỉ đăng ký các học phần và nhóm có trong thời khóa biểu).

+ Đối với sinh viên chưa thực hiện đăng ký ghi danh thực hiện các bước sau: 

+ Đối với sinh viên đã thực hiện đăng ký ghi danh thực hiện các bước sau: 

Lưu ý:

+ Sinh viên đã đăng ký học phần thì phải hoàn thành nghĩa vụ học phí và không được hủy học phần;

+ Sinh viên cần cân nhắc trước khi đăng ký;

Kế hoạch chi tiết:

Kế hoạch chi tiết
Nội dung Thời gian
Đăng ký học phần 06-08/04/2021
Kiểm tra kết quả đăng ký học phần 12/04/2021
Thực hiện đóng học phí theo thông báo của Phòng Tài chính (dự kiến) 21-22/04/2021
Thực hiện dạy - học theo thời khóa biểu 17/05/2021-11/07/2021
Thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp học bổng 23-27/04/2021

Thông tin chi tiết về học bổng và học phí: xem tại đây.