Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 08h00 Thứ ba ngày 11/05/2021

Phòng bảo vệ: ONLINE (Google Meet)

(Link tham gia vào Google Meet sẽ được thông báo qua email học viên) 


Thứ tự bảo vệ của học viên:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

1

196008009

Lương Thị Ngọc Hòa

22/09/1996

Những yếu tố tác động đến việc chia cổ tức của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE và HNX giai đoạn 2010-2020

2

196008003

Trần Thị Bích Vân

08/07/1996

Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Bằng chứng các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

3

196008014

Lê Hoàng Nguyên

28/07/1995

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh